Årsmötesprotokoll 2018

29 04 2018

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE I HUSARÖ LOTSMUSEUM OCH HEMBYGDSFÖRENING, HLHF, LÖRDAGEN DEN 12 MAJ 2018 KL.14.00 I BYSTUGAN, HUSARÖ

Närvarande: Enligt närvarolista (bilaga 1)

Louise Stieberth, fysioterapeut inom beteendemedicin och utbildad i medveten andning, medicinsk yoga och lymfmassage, inledde årsmötet med ett mycket uppskattat föredrag om människan ur ett psykofysiologiskt perspektiv – vår fysiologi och dess samband med vissa psykiska processer som stress. Vad stressar kroppen? Vikten av en återhämtande livsstil

.download-1

Ämnet väckte en hel del frågor och tankar som Louise besvarade på ett mycket professionellt sätt.

Mötet fortsatte därefter enligt dagordningen.

1.Årsmötets öppnande. Torbjörn Karlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst. Godkändes.

3.Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.

4.Val av ordförande för årsmötet. Torbjörn Karlsson valdes.

5.Val av sekreterare för årsmötet. Margareta Modin valdes.

6.Val av justerare tillika rösträknare. Siv Stjernborg och Håkan Lindqvist valdes.

7.Föredragning av styrelsens årsredovisning (bilaga 2). Torbjörn Karlsson gick igenom årsredovisningen. Ett förtydligande gjordes, att medlemsavgiften är 150:- per familj.

Föreningens medlemsantal uppgår för närvarande till 60 medlemmar.

Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

8.Föredragning av revisionsberättelsen (bilaga 3). Nilas Österman föredrog revisionsberättelsen. Mötet godkände revisionsberättelsen vilken lades till handlingarna.

9.Fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 4). Ulla gick igenom resultat- och balansräkningen. Ulla informerade att Torbjörn Modin lagt ner mycket arbete på att söka och erhålla bidrag från kommunen. Bidrag till bygget av båten Gretas uppställningsplats och material till barn- och ungdomsverksamheten är exempel på detta.

Ulla betonade också vikten av att få in nya medlemmar i föreningen. En ökning av medlemsantalet har skett och föreningen jobbar vidare med olika kanaler för att öka medlemsantalet.

Resultat- och balansräkningen godkändes och lades till handlingarna.

10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11.Fastställande av årsavgiften. Beslöts att medlemsavgiften är oförändrad, dvs 150:- per familj.

12.Fastställande av budget och verksamhetsplan (bilaga 5 och 6). Ulla föredrog budgeten för 2018 och Torbjörn Karlsson gick igenom verksamhetsplanen för 2018.

Torbjörn Karlsson informerade att Bystugan kommer att renoveras under hösten, bland annat kommer ljuddämpande tak- och väggplattor att sättas upp, dörren till toaletten kommer att sättas igen och en dörr tas upp inifrån salen i bystugan till toaletten. Ett förråd kommer att byggas utanför toaletten.

En storstädning av Bystugan kommer att äga rum den 13 maj.

Ulla uppmanade alla att komma med förslag på utställare till Husarödagen, gärna externa utställare.

Budget och verksamhetsplanen godkändes därefter av mötet.

13a) Val av ordförande, mandattid 1 år.

 • Torbjörn Karlsson valdes.

13b)Val av ledamöter, mandattid 1 år (fyllnadsval).

 • Margareta Modin, omval
 • Ulla Lundh, omval

14.Val av ledamöter, mandattid 2 år.

 • Anders Magnusson, nyval
 • Gunilla Hall, omval
 • Fredrik Ihrlén, omval

15.Val av revisorer, mandattid 1 år.

 • Nilas Österman, omval
 • Angela Tranberg, omval

16.Val av fritidsgruppen, mandattid 1 år.

 • Magnus Fjelkman, omval
 • Joel Gehlin, omval
 • Jenny Gehlin, omval
 • Emma Bachner, omval
 • Stefan Karlsson, omval

Mötet beslöt att välja dessa personer enligt valberedningens förslag (bilaga 7).

17.Val av valberedning. Till valberedning beslöts enhälligt att välja

 • Jan Bjurström, sammankallande
 • Marie Dunér-Nygren
 • Tina Remell

18.Information om aktiviteter 2018. Redan avklarat under punkt. 12.

19.Övriga frågor. Beslöts att avtacka Monika Österman på ett styrelsemöte vid lämpligt tillfälle.

20.Mötets avslutande. Torbjörn Karlsson tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Margareta Modin                                                       Torbjörn Karlsson

Sekreterare                                                                  Ordförande

Justeras:

Siv Stjernborg                                                              Håkan Lindqvist

 


Åtgärder

Information

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: